Monday, March 26, 2012

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN BERCADANG UNTUK MENYENARAIKAN LEMBAH BUJANG SEBAGAI TAPAK WARISAN DUNIA

Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan melalui Jabatan Warisan Negara (JWN) sentiasa berusaha memajukan atau mempromosikan mana-mana kawasan yang mempunyai nilai sejarah, Kebudayaan dan warisannya seperti Tapak Arkeologi Lembah Bujang, Batu Bersurat Terengganu, Muzium Arkelogi Lenggong dan lain-lain. Usaha yang dijalankan ini adalah melalui pelbagai cara termasuk membuat penyelidikan, menganjurkan persidangan antarabangsa, menerbitkan buku dan brosur serta lain-lain.

Kementerian sedang dalam proses untuk mewujudkan Taman Warisan Sejarah Sungai Batu untuk memberikan informasi dan kefahaman serta menonjolkan kepentingan Lembah Bujang. Ia akan dilengkapkan dengan sebuah galeri, auditorium dan pembangunan tapak arkeologi secara in situ.

Kementerian juga bercadang untuk menyenaraikan Lembah Bujang sebagai Tapak Warisan Dunia. Namun begitu, bagi tujuan tersebut, penyelidikan yang lebih mendalam serta menyeluruh perlu dijalankan bagi memastikan dokumen pencalonan yang akan dikemukakan kepada pihak UNESCO dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan.

No comments: