Sunday, July 31, 2011

65th MIC AGM - Resolusi: Mempertingkatkan Sistem Penyampaian Kerajaan

Menyedari bahawa beberapa resolusi dan cadangan untuk memajukan masyarakat India telah dipanjangkan untuk tindakan kerajaan serta semua agensi-agensi yang berkaitan.

Menghargai pengumuman kerajaan ke atas beberapa keputusan dan pengubalan dasar untuk pembangunan masyarakat India di negara ini;

Diusulkan bahawa kerajaan harus memantau dan mempertingkatkan sistem penyampaian yang mantap dan menyeluruh supaya segala resolusi, keputusan dan arahan berjaya dilaksanakan dengan sepenuhnya selaras dengan Gagasan "1Malaysia".

65th MIC AGM - Resolusi: Pembangunan Ekonomi Masyarakat India

Menyedari bahawa masyarakat India masih ketinggalan dalam arus pembangunan ekonomi negara jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain dari aspek pemilikan ekuiti, akses kepada pembiayaan, peluang kontrak, pembangunan usahawan dan rancangan pembangunan ekonomi yang lain.

Mengetahui kaedah pemberian peruntukkan secara "ad-hoc" dan pengagihan ekonomi tidak memuaskan serta tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan;

Adalah diusulkan bahawa sebuah Badan Tumpuan Baru iaitu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi India (LPEI) ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan demi merancang dan merangka pelan tindakan yang jelas untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi kaum India sejajar dengan Gagasan "1Malaysia".

65th MIC AGM - Resolusi: Bantuan Kebajikan

Menyedari terdapat golongan miskin tegar dikalangan masyarakat India yang masih belum berdaftar dengan program e-kasih dan tidak mendapat sebarang bantuan kebajikan.

Mengambil maklum program-program bina upaya dan modal insan kepada golongan-golongan ini adalah amat penting;

Mengusulkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat supaya mewujudkan satu unit khas untuk mengenal pasti, mendaftar dan memantau bantuan kebajikan, program-program bina upaya dan modal insan serta latihan sampai kepada golongan yang disasarkan di seluruh negara.

65th MIC AGM - Resolusi: Latihan Kemahiran

Memahami pembangunan modal insan merupakan nadi pembangunan seseorang individu dan negara.

Turut mengambil maklum bahawa, latihan kemahiran merupakan faktor utama yang menyumbang kearah perkembangan kearah perkembangan ekonomi Negara;

Menyeru kerajaan menawarkan lebih banyak kursus latihan kemahiran dan bantuan dalam bentuk geran serta pengambilan komposisi pelajar mencerminkan Gagasan "1Malaysia" dengan menyediakan kemudahan asas yang mantap dari segi rohani dan jasmani.

65th MIC AGM - Resolusi: Skim Perumahan Khas untuk Masyarakat India

Menghargai inisiatif YAB Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak melancarkan kempen pemilikan rumah sendiri.

Menyedari isu perumahan khususnya bagi menangani masalah perumahan penghuni rumah panjang, bekas pekerja ladang, setingan dan kumpulan kurang berkemampuan disebabkan masalah kemiskinan kritikal yang semakin berpanjangan tanpa sebarang penyelesaian yang dapat menjamin masa depan mereka;

Adalah diusulkan bahawa, kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu mekanisma khas bagi membantu golongan yang tersebut seperti di atas untuk memiliki rumah kediaman sendiri.

65th MIC AGM - Resolusi: Isu Kewarganegaraan Masyarakat India

Menghargai peranan Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan "Program My-Daftar".

Menyedari bahawa terdapat banyak proses permohonan kerwarganegaraan yang masih belum dapat diselesaikan sehingga mewujudkan pelbagai masalah sosial serta ekonomi dan tidak dapat menikmati segala keistimewaan hak asasi sebagai warganegara Malaysia.

Mengusulkan kerajaan untuk mempertimbangkan dan meluluskan segala permohonan pemastautin tetap yang menetap di negara ini sebelum "Merdeka" di berikan kewarganegaraan secara automatik; dan bagi pemastautin tetap yang lahir selepas kemerdekaan yang masih berada di dalam kategori "stateless" turut diberikan taraf kewarganegaraan.

65th MIC AGM - Resolusi: Pendidikan Pra-Sekolah

Mengalu-alukan pengumuman YAB Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib Tun Hj. Abdul Razak bahawa pendidikan pra-sekolah menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan nasional dan NKEA yang menetapkan 87% Sekolah Rendah akan mempunyai kemudahan pendidikan pra-sekolah.

Mengambil maklum, pengumuman Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan mengambilalih pelaksanaan Program Permata dimana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat akan mengambilalih pendidikan Tadika mulai tahun 2012. Menyedari keputusan tersebut, hanya 17.5% Sekolah Tamil di seluruh negara mempunyai kemudahan pendidikan pra-sekolah.

Mengusulkan kerajaan supaya mengambil perhatian yang serius untuk menyediakan kemudahan pendidikan pra-sekolah di sekurang-kurangnya di 87% Sekolah Tamil di seluruh negara menjelang 2012.

Thursday, July 21, 2011

THOUGHTS & OPINIONS ABOUT YB DR. JAYAKUMAR

I have known YB Dr. Jayakumar MP for Sungai Siput for some time now and especially so since my time in Parliament.

He seems to be a soft spoken, cordial, humble and kind gentleman. Although we are on different sides of the political spectrum yet I have never found him to be antagonistic or unfriendly. He is always calm and composed and his speeches in parliament.

Hence I’m very shocked by his detainment under the EO for very severe and extremist charges.

If indeed Dr.Jayakumar is guilty of any charges then I would like to put to the police to charge him in an open court under specific charges so he and his comrades as well as the general Malaysian public will have purview to the reason of his detainment as opposed to them just being held without trial.

The police must have their reason for their actions, however an open trial and charging them in an open court will help make the current situation more transparent and minimize the impact the negative perception of unfair detainment and prosecution.

Monday, July 11, 2011

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - KEBAJIKAN DAN BINA INSAN
Tindakan / Pencapaian

Menyediakan bantuan kecemasan seperti kemalangan, bantuan perubatan, membeli peralatan perubatan, kematian ahli keluarga, pendidikan dll.

Membuat lawatan ke rumah-rumah yang di landa rebut dan memberi bantuan kewangan.

Membuat lawatan rumah pokok tumbang dan member bantuan kewangan.

Bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Selangor untuk melancarkan proses permohonan bantuan kebajikan.

Mengadakan program pemeriksaan mata di Pusat Khidmat Ahli Parlimen dan memberikan cermin mata percuma kepada warga emas dan pelajar.

Dalam tempoh satu tahun, saya dengan bantuan JKM dapat meluluskan 3018 permohonan. Berikut adalah pecahan permohonan mengikut kategori :-


Jenis bantuan Jumlah Kes

Bantuan am 565

Bantuan orang tua. 1108

Bantuan kanak-kanak 877

Elaun pekerja cacat 163

Bantuan penjagaan OKU terlantar 130

Bantuan OKU tidak bekerja 167

Bantuan anak pelihara 3

Bantuan geran pelancaran 5


Memberi peluang kepada Amanah Ikhtiar Malaysia untuk mengendalikan kursus di Pusat Khidmat Ahli Parlimen. Seramai 14 orang telah menerima bantuan kewangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menambahkan pendapatan.

Latihan Kemahiran dan Usahawan untuk wanita sehari. Seramai 40 peserta telah mengikut latihan membuat Mee Kuning. Program adalah bertujuan untuk meningkat kemahiran dikalangan wanita agar ia dapat meningkatkan taraf hidup.

Menganjurkan program Pengurusan Emosi, Tekanan dan Konflik untuk belia. Seramai 30 belia telah mengambil bahagian selama sehari. Program adalah bertujuan untuk memberi motivasi kepada belia serta membantu mereka supaya memilih laluan tetap dalam kehidupan mereka.

Menganjurkan Bengkel Literasi Undang-undang untuk Wanita Pribumi dengan kerjasama Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar, Malaysia (DHRRA Malaysia) dari Kampung Orang Asli Tun Razak dan Kampung Orang Asli Serendah. Seramai 28 wanita telah mengambil bahagian selama 3 hari di Rawang. Ceramah Undang-undang yang disampaikan adalah Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Keluarga, Undang-undang Pengguna, Undang-undang Jenayah, Undang-undang Pekerja dan Majikan.

Menganjurkan Bengkel Literasi Undang-undang untuk Wanita Pribumi dengan kerjasama DHRRA Malaysia dari Kampung Orang Asli Hulu Tamu. Seramai 30 wanita telah mengambil bahagian selama 3 hari di Sungkai.

Memberi khidmat nasihat guaman dengan kerjasama DHRRA Malaysia setiap hari Rabu. Sebanyak 52 orang telah menerima khidmat nasihat guaman percuma. Kes-kes adalah seperti masalah pinjaman bank, penceraian ,wasiat,anak angkat, harta , tanah dan kepenggunaan.

Memberi khidmat kaunseling dengan kerjasama DHRRA Malaysia. Sebanyak 96 orang telah menerima khidmat nasihat kaunseling percuma. Isu-isu berkiatan keganasan rumahtangga, pendidikan, masalah cinta, dan masalah kewangan.

Melancarkan Projek mendaftar Anak Malaysia. Porjek ini dilancarkan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah tiada dokumen pengenalan diri di kawasan Hulu Selangor. . Isu ini terdapat di kalangan orang India,Melayu,Cina dan Orang Asli (Perbumi).Sebanyak 312 permohonan telah diterima oleh Pusat Khidmat saya sehingga 25 April 2011 dan 140 kes berjaya didaftar di JPN. Saya member bantuan kewangan untuk pembayaran denda dan bayaran proses permohonan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan segera.

Sasaran

Menyegerakan permohonan bantuan kebajikan yang masih sedang diproses.

Meningkatkan jumlah penerima geran pelancaran JKM kepada yang mempunyai minat dan potensi untuk maju dengan menceburi bidang ekonomi serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Meningkatkan jumlah penerima bantuan kewangan Amanah Ikhtiar.

Bekerjasama dengan TEKUN Nasional untuk memberi bantuan kewangan. Penyerahan cek untuk 14 usahawan India berjumlah RM100,000 dijadualkan pada bulan Mei 2011.

Membuat pendekatan dengan penduduk yang menerima khidmat guaman dan nasihat mengenai status masalah dan mencari jalan penyelesaian.

Berbincang dengan JPN untuk mempercepatkan proses permohonan kewarganegaraan,sijil kelahiran dan kad pengenalan.

Mengadakan program pengurusan kewangan (Dijadualkan pada bulan Jun 2011)

Mewujudkan lebih ramai usahawan muda yang berpotensi tinggi.

Mengadakan program pendaftaran perkahwinan kepada pasangan yang belum mendaftar perkahwinan.

Menganjurkan program pemeriksaan buah pinggang di 48 kawasanseluruhHulu Selangor (dalam perbincagan dengan National Kidney Foundation dan dijangka bermula bulan Oktober 2011)

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - SOSIO BUDAYA & SUKAN
Tindakan / Pencapaian

Turut serta bersahur dengan rakan-rakan Islam semasa bulan Puasa sebanyak empat kali. Salah satunya saya gembira bersahur bersama anak-anak yatim di Bukit Beruntong.

Memberi sumbangan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kepada penduduk tempatan.

Menganjurkan RumahTerbuka Hari Raya di hadapan Pusat Khidmat Ahli Parlimen.

Melawat gereja di Ladang Nigel Gardner bersama YB Datuk M.Saravanan,  Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.

Menghadiri Hari Istimewa Orang Asli di beberapa kampung Orang Asli.

Memberi sumbangan sempena sambutan Deepavali kepada penduduk tempatan.

Menganjurkan Rumah Terbuka Deepavali di Bukit Beruntung Golf Club.

Memberi sumbangan sempena sambutan Krismas kepada penduduk tempatan.

Memberi sumbangan barangan memasak ponggal kepada 1000 keluarga seluruh Hulu Selangor.

Memberi sumbangan sempena sambutan Tahun Baru Cina kepada penduduk tempatan.

Menganjurkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Ulu Yam.

Memberi sumbangan Khas kepada surau dan masjid di kawasan Hulu Selangor sempena Hari Raya Haji.

Menghadiri perayaan Thaipusam bersama penganut Hindu di Rasa dan Kerling.

Menghadiri perayaan Vaisakhi bersama komuniti Sikh Hulu Selangor.

Melawat tempat-tempat Ibadat di Hulu Selangor.

Memberi peruntukan kewangan kepada tempat Ibadat Hulu Selangor.

Menghadiri perayaan di tempat-tempat ibadat.

Menghadiri majlis makan malam bersama pemain bawah 12 dan Majlis Tertinggi Persatuan MIFA ( Malaysian Indian Football Association).

Menghadiri majlis penutup pertandingan bola sepak bawah 12 anjuran MIFA di Kuala Kubu Bharu.

Menyertai Kayuhan Amal SYABAS.

Menghadiri pertandingan bola sepak LPKN.

Membuat lawatan ke Akademi Bola Sepak, Taman Bunga Raya.

Menghadiri pertandingan futsal di Apartment Teratai.

Merasmikan Sukan Orang Asli Kebangsaan di Kuala Kubu Bharu.

Perjumpaan dengan Pasukan Bola Sepak Taman Bunga Raya.

Perjumpaan dengan Pasukan Bola Sepak Tanjung, Bukit Sentosa.

Memberi sumbangan jersi kepada 5 Persatuan Bola Sepak.

Menghadiri Pertandingan Menembak anjuran RELA Hulu Selangor.

Membuat Pelancaran Jungle Tracking anjuran Kelab Rakan Muda Sg. Choh.

Menghadiri Pertandingan Futsal di Felda Sungai Tengi.

Menghadiri Perasmian Penutup Pertandingan Bowling W I Bukit Sentosa/Beruntung.

Menyertai Program Komuniti Cara Hidup Sihat di kawasan Perumahan Teluki, Bukit Sentosa.

Sepetang bersama RELA Bikers and RELA Kebangsaan di Ulu Yam.

Sasaran

Menghadiri sambutan Wesak pada 17 Mei 2011.

Lebih banyak tempat akan dipilh untuk bersahur.

Menganjurkan lebih banyak program Sosio Budaya di seluruh Kawasan Hulu Selangor.

Melawat lebih banyak tempat ibadat.

Akan terus memberi peruntukan kepada tempat-tempat Ibadat.

Menganjurkan lebih banyak akitiviti sukan di kawasan Hulu Selangor.

Mengadakan lebih banyak perjumpaan bersama persatuan sukan

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - PARTISIPASI & MASYARAKAT SIVILTindakan / Pencapaian

Turut hadir bersama YB Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil dalam Program Kemasyarakatan 1Azam iaitu azam untuk mengakhiri zaman miskin di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Ladang Nigel Gardner.

Menghadiri Projek SYABAS ( Sambungan Air) di SJKT Ladang Escot.

Telah mengadiri 1200 program di kawasan Hulu Selangor dalam tempoh setahun sebagai Ahli Parlimen. Ini tidak termasuk menghadiri majlis perkahwinan dan aktiviti diluar kawasan.

Menghadiri pelancaran Klinik 1 Malaysia di Taman Bunga Raya, Bukit Beruntong.

Mengadakan sesi bertemu rakyat pada setiap hari Rabu (10pagi hingga 9.30malam) di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Hulu Selangor, Bukit Beruntung dan hari Khamis (12.30 hingga 2.30 petang) di Pejabat MIC Hulu Selangor, Kuala Kubu Bharu dan (3.00 petang hingga 5.00 petang) di Pusat Perkhidmatan Wakil Rakyat Kawasan DUN Hulu Bernam. Sebanyak 100 orang akan hadir semasa sesi bertemu rakyat setiap minggu.

Mengadakan sembang di bawah pokok dengan penduduk tempatan bagi meninjau masalah dan menerima pendapat.

Mengadakan ‘Walkabout’ di Kuala Kubu Bharu, Bukit Beruntung (Pasar Malam), Serendah dan Batu 2, Ladang Kerling untuk berjumpa dengan masyarakat tempatan.

Menyertai Konvoi 1 Malaysia anjuran Telugu Association di Sungai Choh.

Mengadakan sarapan pagi setiap hari ahad bersama penduduk taman perumahan untuk mengenali mereka dengan lebih rapat dan mendengar aduan dan cadangan mereka.

Menyertai akitiviti Gotong Royong 1 Masjid dan 8 Surau di FELDA Sueharto.

Mengadakan perjumpaan dengan Persatuan Penduduk bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh penduduk di taman perumahan tersebut.

Menyelesaikan masalah bil air 500 pemilik banglo dan pangsapuri di Serendah Golf Resort yang dihadapi mereka sejak 10 tahun lalu selepas mengadakan perjumpaan dengan persatuan penduduk dan Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS).

Mengadakan sesi dialog bersama pemimpin tempatan seperti Pengerusi cawangan parti komponen BN, Pengerusi JKKP, Persatuan Rela, Pengetua dan Guru Besar, pegawai kerajaan, pengerusi NGO, pengerusi tempat ibadat.

Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan NGO tempatan dan Persatuan Penduduk.

Mengadakan perjumpaan dengan  Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Tuan Norel Azmi bin Yahya Effandi mengenai keselamatan awam dan cara pengurangan jenayah.

Menganjurkan kem kesihatan kepada penduduk ladang Changkat Asa.

Menghadiri Karnival Juara Rakyat di Hulu Bernam.

Menghadiri Kem Perubatan anjuran Rotary Bernam Valley di Batang Kali.

Menghadiri Sambutan hari Ibu bersama YB Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil di FELDA Sungai Tengi.

Menganjurkan kempen gaya hidup sihat untuk penduduk setempat di Pusat Khidmat Ahli Parlimen.

Menghadiri majlis perkahwinan, majlis harijadi dan kematian.

Turut hadir makan malam beberapa persatuan.

Melancarkan program ‘Jelajah 10’. Program ini akan diadakan 2 bulan sekali dimana 10 tempat akan dilawat dan pelbagai aktiviti bersama rakyat akan diadakan.

Sentuhan kasih – Sebanyak 5 keluarga yang mempunyai masalah perubatan dan kebajikan akan dilawat setiap hari Jumaat untuk membantu menyelesaikan masalah. Antaranya ialah pemberian kerusi roda kepada orang yang memerlukan. Program ini dimulakan pada bulan Ogos 2010. Sebanyak 125 keluarga telah dilawat setakat ini.

Sasaran

Membuka lebih banyak Pusat Khidmat untuk memudahkan rakyat berurusan dengan saya. Pusat Khdimat di kawasan Rasa akan berkuatkuasa mulai Jun 2011.

Mengadakan walkabout di lebih banyak kawasan sebagai aktiviti turun padang.

Menghadiri lebih banyak majlis dan mesyuarat supaya dapat mendekati rakyat.

Melawat 150 keluarga semasa sesi Sentuhan Kasih dalam tempoh satu tahun yang akan datang.

Mengadakan program Jelajah 10 setiap bulan sekali.

Mengadakan sambutan hari Ibu dan Hari Bapa di lebih banyak tempat (dalam perbincangan).

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - PRASARANA DAN KEMUDAHAN AWAMTindakan / Pencapaian

Mengadakan perjumpaan dengan Yang Dipertua Majlis Daerah Hulu Selangor, En Tukiman bin Nail bagi membincangkan beberapa masalah prasarana berikutan aduan rakyat dan pemerhatian sendiri.

Menghadiri Mesyuarat Pembangunan Hulu Selangor di Shah Alam.

Telah mengajukan beberapa soalan berkaitan masalah prasarana di kawasan Hulu Selangor semasa persidangan Parlimen. (Rujuk bahagian Soalan Parlimen).

Telah menaiki bas dari Rawang ke Batang Kali untuk mengenalpasti beberapa kekurangan. Masalah yang dikenalpasti telah dilaporkan kepada syarikat bas tersebut untuk tujuan peningkatan.

Mengadakan perjumpaan dengan pemilik ‘Bernam River Airfield’ dan berbincang cara untuk mempromosikan lapangan terbang tersebut dan juga ‘Bernam Air Festival’.

Telah membuat perbincangan dan menyelaraskan peruntukan pelbagai agensi kerajaan seperti jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Belia dan Sukan dan dll.

Telah melawat 4 stesen keretapi (Serendah, Rasa,Batang Kali dan Kuala Kubu Bharu) untuk mengenalpasti jadual perjalanan dan isu-isu lain.

Membantu memperbaiki rumah daif dan dilanda bencana.

Membuat papan tanda bagi taman perumahan untuk memudahkan mencari tempat tersebut.

Mengadakan perjumpaan dengan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli bagi tujuan meningkatkan prasarana di 16 kampung Orang Asli di Hulu Selangor.

Mengadakan perjumpaan bencana alam.

Menyertai aktiviti gotong royong bersama kawasan perumahan bagi mengekalkan kecantikan dan kebersihan taman perumahan


Sasaran

Meningkatkan dan menambahkan kadar prasarana dan kemudahan awam.

Meningkatkan tahap penyelengaraan prasarana dan kemudahan awam yang sedia ada.

Mempertingkatkan infrastruktur asas.

Sunday, July 10, 2011

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - PENDIDIKAN & LATIHANTindakan / Pencapaian

 Menghadiri majlis penyampaian cek kepada SJKC Rasa oleh YAB Datuk Seri Najib Tun Razak di Putrajaya. Majlis ini dijalankan selepas 72 jam kemenangan pilihanraya kecil Hulu Selangor untuk menunaikan janji pilihanraya kecil.


 Mengadakan program tuisyen percuma kepada pelajar UPSR dan PMR dengan inisiatif membantu pelajar-pelajar yang miskin atau ketinggalan dalam pelajaran sekolah mencapai keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan awam sekaligus memperolehi peluang yang lebih cerah untuk melanjutkan pelajaran ke tahap pengajian tinggi di samping meningkatkan taraf kehidupan keluarga masing-masing pada masa depan.


 Menganjurkan Seminar Motivasi kepada 80 pelajar PMR di Bukit Beruntung dilaksanakan atas pandangan dan cadangan beberapa pihak antaranya pihak yang melihat motivasi diri di kalangan pelajar PMR perlu ditingkatkan. Pelajar didedahkan dengan pelbagai ‘tips’ dan panduan menjawab soalan yang merangkumi pelbagai elemen serta teknik menghadapi peperiksaan.


 Menganjurkan Hari Anugerah Cemerlang UPSR 2010 diadakan untuk menghargai 332 murid-murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam akademik sepanjang tahun 2010 mengikut kategori Sekolah Kebangsaan,Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Cina yang berjaya mendapat 5A dan 7A.


 Penyerahan Ring fail yang untuk semua murid tahun 1, di semua sekolah Rendah daerah Hulu Selangor. Sebanyak 4800 fail telah diedarkan


 Mengadakan taklimat ‘Kursus Khas ’ diadakan bagi memberi peluang menyertai kursus Pastri dan Penyediaan Makanan dengan kerjasama Kolej Spetronic dan Yayasan Strategik Sosial


 Menganjurkan makan malam bersama guru-guru dikawasan Hulu Selangor. Makan malam tersebut dianjurkan mengikut tiga Dewan Undangan Negeri dengan tujuan untuk mengenali para pengajar dengan lebih rapat lagi.


 Menghadiri majlis penyerahan cek cek peruntukan Perdana Menteri berjumlah RM1.5 juta untuk pembinaan dewan serbaguna Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Serendah (SJKC Serendah) oleh Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon, Menteri di Jabatan Perdana Menteri


 Mengadakan perjumpaan dengan pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Selangor Tn. Hj. Mat Jah bin Roslan untuk berkongsi maklumat dan pendapat bagi memantapkan tahap pendidikan di kawasan Hulu Selangor.


 Melawat tapak pembinaan SJK(T) Serendah yang bakal dibina


 Melawat SJK(C) Bukit Tangga yang baru dibina dengan Timbalan Menteri Pelajaran YB Datuk Dr Wee Ka Siong. Sekolah tersebut mempunyai 250 pelajar


 Menghadiri dan merasmikan program kerja amal oleh pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) di Pusat Jagaan Kanak-kanak Kurang Upaya KIRTARSH, Bukit Beruntung


 Menghadiri dan menyediakan peruntukan untuk program-program sekolah seperti Sukan Tahunan,Mesyuarat Agung PIBG, Sambutan Hari Guru, Kursus Motivasi sebagainya


 Memberi peruntukan untuk kerja pembaikpulihan di beberapa sekolah


 Memberi sumbangan pakaian sekolah dan alat tulis kepada 300 pelajar Tahun 1 seluruh Hulu Selangor


 Membayar yuran sekolah kepada 250 murid sekolah rendah


 Membayar yuran bas sekolah kepada 200 murid sekolah rendah dan menengah


 Menghulurkan bantuan kewangan saguhati kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke IPT dan kolej


 Melawat Kolej Komuniti di Batang Kali untuk mengetahui kursus yang ditawarkan dengan lebih lanjut supaya dapat mengalakkan lebih ramai penduduk Hulu Selangor dapat mengikuti kursus yang ditawarkan.


 Melawat dan merasmikan Kampus Utama Pusat latihan kemahiran Septronic Skills Training Centre (SSTC) di Bukit Beruntung. Pusat latihan kemahiran Septronic Skills Training Centre (SSTC) telah dibangunkan untuk membolehkan penuntut penuntut yang bermotivasi, dedikasi dan komited untuk mengikuti kursus kemahiran.


 Menganjurkan Ekspo Pendidikan 2011 di Batang Kali, Felda Sungai Tengi dan Rasa untuk memberi bimbingan kepada pelajar lepasan SPM dan STPM. Sebanyak 14 kolej telah mengambil bahagian untuk mempromosikan kursus yang ditawarkan. Tambahan khidmat nasihat untuk pelajar juga disediakan


Sasaran
 Membangunkan Hulu Selangor sebagai Hub Pendidikan
 Menambah kemudahan latihan kemahiran bagi masyarakat tempatan
 Mendapatkan pembinaan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Serendah
 Menghantar kek kepada semua sekolah di Hulu Selangor (termasuk sekolah KAFA) sempena hari Guru pada 16 Mei 2011 sebagai tanda penghargaan kepada tenaga pengajar
 Melancarkan satu projek untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM
 Mengadakan kelas bimbingan kepada pelajar STPM sebagai persediaan menjejakkan kaki ke IPT. Kelas bimbingan ini akan diadakan oleh pelajar IPTA berhampiran
 Meningkatkan jumlah pelajar dalam program tuisyen percuma
 Menganjurkan lebih banyak ceramah dan seminar motovasi bagi meningkatkan tahap pendidikan pelajar-pelajar kawasan Hulu Selangor
 Melancarkan program subsidi yuran bas sekolah kepada pelajar-pelajar miskin (dalam perbincagan)
 Menganjurkan Kempen Kesedaran Gaya Hidup Sihat dan Pemakanan Seimbang kepada pelajar-pelajar sekolah rendah
 Mewujudkan beberapa Sekolah Kluster di kawasan Hulu Selangor
 Menganjurkan Ekspo Pendidikan dan Kerjaya di lebih banyak lokasi
 Memperkenalkan bantuan biasiswa Hulu Selangor (Dalam perbincangan dengan beberapa kolej)