Sunday, July 31, 2011

65th MIC AGM - Resolusi: Pembangunan Ekonomi Masyarakat India

Menyedari bahawa masyarakat India masih ketinggalan dalam arus pembangunan ekonomi negara jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain dari aspek pemilikan ekuiti, akses kepada pembiayaan, peluang kontrak, pembangunan usahawan dan rancangan pembangunan ekonomi yang lain.

Mengetahui kaedah pemberian peruntukkan secara "ad-hoc" dan pengagihan ekonomi tidak memuaskan serta tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan;

Adalah diusulkan bahawa sebuah Badan Tumpuan Baru iaitu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi India (LPEI) ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan demi merancang dan merangka pelan tindakan yang jelas untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi kaum India sejajar dengan Gagasan "1Malaysia".

No comments: